eKantonrechter gaat geschil digitaal beoordelen

eKantonrechter gaat geschil digitaal beoordelen

HomeeKantonrechter gaat geschil digitaal beoordelen

Project eKantonrechter

De rechtelijke macht is gestart met het project eKantonrechter waarbij een civielrechtelijk geschil op eenvoudige en digitale wijze kan worden voorgelegd aan de kantonrechter in een beveiligde elektronische omgeving. De reden tot dit besluit is dat de rechtelijke macht midden in de samenleving wil staan en derhalve niet wil en kan achterblijven in een digitale samenleving waarin iedereen steeds meer via zijn computer, tablet of smartphone doet. Eind 2013 zal kleinschalig worden begonnen met zaken die door rechtsbijstandsverzekeraars worden aangeleverd. Begin 2014 zal de eKantonrechter ook toegankelijk worden voor burgers, bedrijven en advocaten. Tevens zal het dan mogelijk worden om de kosten voor het griffierecht digitaal in te dienen bij de rechtzoekende.

Snelle procedure

Eén van de voordelen van de digitale procedure is de snelheid van het verkrijgen van een uitspraak van de kantonrechter. Laatst genoemde doet, met in acht neming van een mondelinge behandeling van de zaak, namelijk al binnen acht weken uitspraak over de zaak. Vanuit het hele land kunnen zaken digitaal worden ingediend op loket.rechtspraak.nl. Echter zullen voorlopig alleen de rechtbank Rotterdam en Oost-Brabant zich over dit soort zaken buigen.

Geen complexe zaken

Omdat uitvoerig onderzoek door de eKantonrechter niet mogelijk is, zullen alleen relatief eenvoudige civiele zaken worden behandeld. De zaken die dan behandeld worden zullen voornamelijk vermogensrechtelijke geschillen binnen het contractenrecht, burenrecht en arbeidsrecht zijn. Partijen die een digitale behandeling door de eKantonrechter wensen kunnen een verzoekschrift indienen via de website www.rechtspraak.nl en dienen daarbij ook direct het griffierecht te voldoen. Tevens zullen partijen die kiezen voor digitale behandeling afstand moeten doen van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing.

Echter zal de eKantonrechter eerst kijken of het geschil zich leent voor digitale behandeling. Als het geschil namelijk te complex is, dan zal de eKantonrechter de zaak doorverwijzen naar een ‘gewone’ rechter.
Als de zaak zich leent voor digitale behandeling, dan kunnen partijen via een webformulier stukken digitaal indienen en ontvangen. Stukken kunnen worden gedownload via loket.rechtspraak.nl. Ten slotte zullen partijen de uitspraak van het geschil ook digitaal ontvangen.

Verdere digitalisering rechtspraak

Naast het project van de eKantonrechter zal de rechtspraak de komende jaren ook op andere onderdelen worden gedigitaliseerd. Er zullen namelijk ook digitale procedures komen voor civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. Bij deze procedures zullen bedrijven, instellingen en overheden worden verplicht om digitaal te procederen. Burgers mogen nog wel op papier een zaak aanspannen, echter wordt digitaal procederen wel zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk gemaakt zodat iedereen digitaal gaat procederen.

De kantonrechter overwoog het volgende in zijn vonnis. “Gedaagde heeft zich verplicht om de facturen van eiser binnen 14 dagen te voldoen, zij het dat het voorbehoud is gemaakt dat eerst de klant de factuur van gedaagde moet hebben voldaan. Kennelijk is de afspraak die partijen eind 2012 hebben gemaakt met betrekking tot de betaling van het bedrag van € 2.130,00 met het oog op dit voorbehoud gemaakt.”
“De kantonrechter is van oordeel dat gedaagde zich in april 2013 in redelijkheid niet meer heeft kunnen beroepen op het voorbehoud in artikel 7 van de freelance-overeenkomst, dat de klant eerst moet hebben betaald. Eiser heeft recht op betaling van zijn facturen, binnen 14 dagen, althans binnen een redelijke termijn in het geval de klant niet tijdig betaalt. Gedaagde kan het voorbehoud niet aangrijpen om de betaling aan eiser eindeloos op te schorten.”