Inbreuk op auteursrecht

Inbreuk op auteursrecht

HomeInbreuk op auteursrecht

Inbreuk op auteursrecht

De kantonrechter van de rechtbank Amsterdam heeft op 6 november 2013 geoordeeld dat gedaagden een inbreuk op het auteursrecht van eiseres haar ontworpen handtas hebben gemaakt door de door haar ontworpen handtas zo goed als geheel na te bootsen.

Feiten

Eiseres is ontwerpster en handelt in modeaccessoires. Zij heeft onder andere een handtas ontworpen welke ‘Beijing Bag’ wordt genoemd en tevens hieronder is afgebeeld. Gedaagden ontwerpen en verhandelen ook modeaccessoires. Zij hebben onder andere een tas ontworpen, welke tas ‘Keycord Bag’ wordt genoemd en ook hieronder is afgebeeld.

Gedaagden zij bij dagvaarding d.d. 9 februari 2012 in kort geding gedagvaard door eiseres. De voorzieningenrechter Amsterdam heeft in haar vonnis d.d. 23 februari 2012 geoordeeld dat gedaagden met de Keycord Bag inbreuk maken op de auteursrechten van eiseres op het ontwerp van haar Beijing Bag. Nadat door de voorzieningenrechter vonnis is gewezen hebben eiseres en gedaagden met elkaar onderhandeld om tot een minnelijke regeling van hun geschil te komen, echter hebben partijen nooit een vaststellingsovereenkomst getekend. Daarnaast zijn gedaagden niet in hoger beroep gegaan tegen het kort geding vonnis van 23 februari 2012, maar zijn later wel een herroepingsprocedure tegen dit vonnis gestart.

Vordering

Eiseres vordert uitvoerbaar bij voorraad te verklaren bij vonnis, in de eerste plaats een verklaring voor recht dat gedaagden onrechtmatig jegens eiseres hebben gehandeld. Gedaagden hebben namelijk inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eiseres op de Beijing Bag, althans dat anderszins sprake is van onrechtmatig handelen. In de tweede plaats vordert eiseres dat gedaagden binnen twee dagen na betekening van het te wijzen vonnis iedere vorm van exploitatie van de Keycord Bag, alsmede iedere ongeoorloofde bewerking hiervan te staken en gestaakt te houden. In de derde plaats vordert eiseres gedaagden een schadevergoeding van € 5.892,87 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 24 november 2011 tot aan de dag der algehele voldoening van deze schadevergoeding.

Gronden eiser

Eiseres legt aan haar vordering ten grondslag dat gedaagden met de Keycord Bag evident een inbreuk maken op de aan eiseres toekomende auteursrechten op het ontwerp van de Beijing Bag. Daarbij geeft eiseres aan dat gedaagden zich schuldig maken aan slaafse nabootsing. Gedaagden hadden andere keuzes kunnen maken voor het ontwerp van de Keycord Bag aldus eiseres, echter door de handtas van eiseres na te bootsen bestaat er naar mening van eiseres een groot gevaar voor verwarring tussen beide tassen bij het winkelend publiek. Ten slotte geeft eiseres aan dat er sprake is van inkomsten derving als gevolg van de inbreukmakende en onrechtmatige handelingen van gedaagden en dat gedaagden deze inkomstenderving aan haar als schadevergoeding dienen te betalen.

Verweer gedaagden

Gedaagden voeren aan dat de Beijing Bag van eiseres niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt omdat de onderdelen van deze handtas zouden zijn ontleend aan producten van verschillende A-merken. Aansluitend daarop betwisten gedaagden dat deze losse onderdelen van de handtas een nieuw werk zouden vormen, omdat de handtas volgens gedaagden nooit als één geheel is aangeboden en verkocht aan klanten. Derhalve zou naar menig van gedaagden geen sprake zijn van een originele door eiseres bepaalde totaalindruk. Ook betwisten gedaagden dat zij het ontwerp van eiseres als voorbeeld hebben gebruikt, geven zij aan dat de handtas van eiseres op de tassenmarkt geen onderscheidende plaats inneemt en betwisten zij de grote van de schadevordering van eiseres.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter overweegt dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op auteursrecht dient te worden beoordeeld in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatst bedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een oorspronkelijk werk kan zijn in de zin van de auteurswet, mits die selectie een persoonlijk stempel van de maker draagt. De kantonrechter oordeelt in zijn vonnis dat eiseres auteursrecht heeft op haar handtasje omdat de keuze voor de specifieke combinatie van elementen in het tasje het resultaat zijn van subjectieve en creatieve keuzes.

Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk oorspronkelijk en persoonlijk is. Gedaagden hebben naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende weersproken dat de totaalindruk van beide tasjes overeenstemt, daarnaast geeft de kantonrechter aan dat gedaagden onvoldoende onderbouwd hebben dat er een verschil bestaat tussen de gebruikte onderdelen, kleuren en materialen van de tasjes.

Echter als gedaagden wel de verschillen hadden onderbouwd, dan zullen ondanks deze onderbouwing naar oordeel van de kantonrechter dergelijke kleine verschillen niet af doen aan de bestaande overeenstemmende totaalindruk. Daarnaast geeft de kantonrechter aan dat genoemde overeenstemming dusdanig groot is dat zij niet op toeval kan berusten. Gelet op het feit dat het ontwerp van het tasje van eiseres eerder bestond dan dat van gedaagden en eiseres auteursrecht heeft op de Beijing Bag, oordeelt de kantonrechter dat het tasje van gedaagden inbreuk maakt op het auteursrecht van eiseres.

Verklaring voor recht, staken inbreuk en schadevergoeding

De kantonrechter wijst derhalve de gevorderde verklaring voor recht, dat gedaagden door inbreuk op auteursrecht onrechtmatig jegens eiseres hebben gehandeld, toe. Daarop aansluitende wijst de kantonrechter ook de vordering van eiseres toe om de inbreuk door gedaagden te staken en gestaakt te houden.

Ten aanzien van de schadevergoeding oordeelt de kantonrechter dat eiseres door vermindering van haar winst door de geringere afzet, als gevolg van het onrechtmatig handelen van gedaagden, van haar Beijing Bag in redelijkheid een schadevergoeding van € 5.892,87 toekomt.

Op grond van een overzicht van verkochte handtasjes van gedaagden kan deze schadevergoeding onderbouwd worden. Uit dat overzicht komt namelijk naar voren dat gedaagden 738 tasjes van de Keycord Bag hebben verkocht aan retailers. Doordat eiseres haar handtasjes verkoop met een winstmarge van € 7,79 per tasje is eiseres 738 maal € 7,79 misgelopen aan winst. Daarnaast hebben gedaagden drie tasjes verkocht via het internet aan consumenten, de kantonrechter begroot de misgelopen winst ten aanzien van deze drie tasjes op € 143,85.