Ontslag door vergelijking met Ma Flodder

Ontslag door vergelijking met Ma Flodder

HomeOntslag door vergelijking met Ma Flodder

Ontslag door vergelijking met Ma Flodder

Een manager, hierna verweerder, die zeer veel e-mails met een flirterig dan wel schunnig karakter naar mevrouw X, hierna collega, had gestuurd en daarnaast in een aantal van deze e-mails denigrerende opmerkingen maakte over een gezamenlijke collega heeft dat met ontslag moeten bekopen.

Feiten

Op donderdag 18 april 2013 is verweerder vrijgesteld van werkzaamheden nadat in de e-mailbox van genoemde collega van verweerder een zeer groot aantal in korte periode verzonden e-mailberichten met een flirterig dan wel schunnig karakter van hem aan deze collega waren aangetroffen. Daarnaast zijn in zes van de genoemde e-mail berichten denigrerende teksten van verweerder aan de betreffende collega gemaild over een vrouwelijke, gezamenlijke collega. Een van de teksten van die e-mailberichten luidt onder meer als volgt:

“Is Ma Flodder er al of zit ze nog steeds alleen met die ouwe?”
“Komt ze je bekend voor? Hahahahahaha!” (een foto van Ma Flodder bijgevoegd)
“en dit is die andere, hahahahahaha!” (een foto van opa Flodder bijgevoegd)
“Keek ik net door het raampje van (…) kantoor naar binnen, kijk ik tegen een deel van (…) witte rug en zijkantje aan. Brrrr…. Denk dat ik niet kan slapen vannacht”
“Met een string en dan links en rechts van die veter van die grote hompen bibbervlees. Moet er niet aan denken, hahahah”
“niet aan (…) denken tijdens het eten, he? Anders houd je het misschien niet binnen”


Mede naar aanleiding van bovenstaande heeft verzoekster op maandag 22 april 2013 aan verweerder medegedeeld dat verzoekster afscheid van hem wil nemen en dat verder onderzoek naar het voorgevallene niet wordt afgewacht.

Verzoek tot ontbinding

Verzoekster verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met verweerder te ontbinden wegens gewichtige redenen, namelijk het door verweerder veelvuldig en langdurig tijdens werktijd verzenden van e-mail berichten met een privé karakter aan genoemde collega en het zich in zes van bedoelde e-mail berichten op minachtende dan wel schunnige manier uitlaten over een gezamenlijke collega, terwijl verweerder nota bene als lid van een managementteam een voorbeeldfunctie heeft. Naar mening van verzoekster heeft verweerder door zijn handelen elke vorm van integriteit geschonden en kan van verzoekster daarom niet worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Verweer

Verweerder heeft aangevoerd dat het overleggen door verzoekster van e-mailberichten van hem in strijd is met zijn recht op een persoonlijke levenssfeer en dat daar geen waarschuwing aan vooraf is gegaan zodat in strijd met art. 8 EVRM is gehandeld door verzoekster.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt in zijn vonnis dat art. 8 EVRM niet van toepassing is. Voor het neergelegde uitgangspunt van verweerder dat verzoekster een inbreuk maakt op de privacy van hem door e-mails openbaar te maken is wel art. 7:611 BW van toepassing, namelijk het goed werkgeverschap. Echter is de kantonrechter van mening dat de inbreuk op de privacy van verweerder door verzoekster onder de gegeven omstandigheden als gerechtvaardigd en proportioneel dient te worden aangemerkt en er derhalve geen sprake is van misbruik van de controle mogelijkheden door verzoekster.

Daarop volgend geeft de kantonrechter aan dat vast staat dat verweerder een zeer groot aantal e-mailberichten aan zijn collega heeft gezonden met deels een flirterig karakter en zich in zes van deze e-mails minachtend heeft uitgelaten over een gezamenlijke collega. Daarop heeft verzoekster verweerder op 18 april 2013 aangezegd dat nader onderzoek zou worden gedaan en dat een vervolggesprek zou komen. Echter heeft er geen nader onderzoek en een vervolggesprek plaatsgevonden en heeft verzoekster aangegeven dat zij afscheid van verweerder als werknemer wilde nemen.

De kantonrechter is echter van oordeel dat van verzoekster als goed werkgever verwacht mocht worden dat zij eerst en op rustige wijze met verweerder in gesprek zou gaan over de e-mailberichten en dat redelijkerwijs van haar verwacht mocht worden het dienstverband wel voort te zetten.
De kantonrechter is anderzijds van oordeel dat er geen basis meer is voor een vruchtbare samenwerking tussen partijen. Ten slotte geeft de kantonrechter aan dat het e-mail gedrag van verweerder weliswaar de aanleiding voor de beschreven breuk vormt maar dat de reactie van verzoekster hierop de daadwerkelijke reden voor de vertrouwensbreuk vormt, zodat die breuk vrijwel geheel voor rekening en risico van verzoekster dient te komen.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent daarbij aan verweerder een vergoeding van € 52.00,00 0 toe gezien verzoekster het meest verantwoordelijk is voor de vertrouwensbreuk. Echter geeft de kantonrechter aan verzoekster nog wel de gelegenheid om uiterlijk tot 1 november 2013 het verzoek tot ontbinding in te trekken. Indien verzoekster het verzoek niet intrekt, dan moeten partijen hun eigen kosten dragen. Mocht verzoekster het verzoek wel intrekken, dan dient zij de proceskosten van beide te dragen.