Ontbinding huurovereenkomst door hennepplantage

Ontbinding huurovereenkomst door hennepplantage

HomeOntbinding huurovereenkomst door hennepplantage

Ontbinding huurovereenkomst door hennepplantage

De kantonrechter van de rechtbank Limburg heeft op 23 oktober 2013 vonnis gewezen waarin hij de huurovereenkomst tussen partijen heeft ontbonden wegens de exploitatie van een niet inwerking zijnde hennepplantage in de huurwoning. Door de niet inwerking zijnde hennepplantage was naar mening van de kantonrechter evident sprake van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de aangegane huurovereenkomst en een schending van het goed huurderschap als bedoeld in art. 7:213 BW ten gevolge waarvan er voldoende grond was voor ontbinding van de huurovereenkomst. 

Feiten

De politie Limburg-Zuid is op 8 april 2012 binnengetreden in een huurwoning van een persoon van wie een gerechtvaardigd vermoeden bestond dat die een hennepplantage in zijn huurwoning exploiteerde. Toen de politieagenten de woning binnendrongen hebben zij in één van de slaapkamers op de eerste etage een niet inwerking zijnde hennepplantage aangetroffen, als ook een niet in werking zijnde hennepplantage in de kelder van het gehuurde. Zowel in de slaapkamer als in de kelder werden namelijk twaalf grote plantenpotten aangetroffen welke waren gevuld met zwarte potgrond en witte plastic korrels. Daarnaast werden er twee assimilatielampen, een koolstoffilter en een afzuiginstallatie aangetroffen in beide ruimten. Al deze zaken zijn door de politie in beslaggenomen als bewijs.

Vordering

De verhuurder van de woning, Wonen Zuid, vordert voor de kantonrechter dat de huurovereenkomst tussen haar en gedaagde zal worden ontbonden en dat gedaagde zal worden veroordeeld om de woning binnen drie dagen te ontruimen. De verhuurder legt aan zijn vordering ten grondslag dat gedaagde ernstig en toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de huurovereenkomst, door de huurwoning te gebruiken in strijd met de overeengekomen woonbestemming en door zich niet als een goed huurder te gedragen door een niet inwerking zijnde hennepplantage te exploiteren.

Verweer gedaagde

Gedaagde geeft onder andere als verweer dat in de huurovereenkomst geen anti-drugs bepaling is opgenomen. Echter bevat de huurovereenkomst volgens de kantonrechter wel menig andere bepalingen welke de huurder heeft geschonden, bovendien is het handelen van gedaagde ingevolge art. 7:213 BW in strijd met de wettelijke verplichting van gedaagde om zich als een goed huurder te gedragen. De kantonrechter verwerpt het verweer van gedaagde dat er geen sprake was van een actieve plantage en er daardoor geen grond voor ontbinding zou zijn. Volgens de kantonrechter is het voldoende dat de aanwezigheid van een hennepkwekerij in het gehuurde de mogelijkheid heeft geschapen dat de verhuurder of derden (buren en omwonenden) daarvan nadeel kunnen ondervinden.

Ontbinding art. 6:265 lid 1 BW

De wetgever heeft in art. 6:265 lid 1 BW een contractspartij de bevoegdheid gegeven om, indien er sprake is van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de aangegane verbintenis, in dit geval de huurovereenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming in de nakoming van de verbintenis door haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter geeft in het gewezen vonnis echter dat in dit geval de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde door gedaagde absoluut gerechtvaardigd is, immers het hebben van een niet inwerking zijnde hennepplantage is een grove schending van de huurovereenkomst en het goed huurderschap. Derhalve ontbindt de kantonrechter de huurovereenkomst tussen partijen en wordt gedaagde veroordeeld om binnen vier weken na betekening van het vonnis de woning te verlaten en te ontruimen als ook dient gedaagde de sleutels van de huurwoning af te geven aan de verhuurder.
 
Heeft u met een huurder te maken die een niet inwerking zijnde dan wel een inwerking zijnde hennepplantage in uw woning exploiteert? Neem dan direct contact op met Precise and Wise Juristen voor juridisch advies.