Positie oproepkracht

Positie oproepkracht

HomePositie oproepkracht

Minimaal 3 uur uitbetaald voor iedere oproep

Door een uitspraak van de Hoge Raad op 3 mei is de positie van oproepkrachten, werknemers met een nul-urencontract of een contract voor minder dan 15 uur per week, verbeterd. Volgens de Hoge Raad brengt een redelijke uitleg van art. 7:628a BW namelijk mee dat voor elke keer dat een oproepkracht wordt opgeroepen er minimaal drie uren loon betaalt moet worden, ook als dit een aantal malen per dag gebeurt. Zelfs als deze periodes van drie uur elkaar overlappen.

Feiten

Verweerster exploiteert een taxibedrijf en een koeriersdienst. Eiseres is vanaf januari 2002 tot 1 maart 2007 als taxichauffeur in dienst geweest bij verweerster. Op de overeenkomst was de CAO Taxivervoer van toepassing. In het eerste contract tussen partijen, dat gold tot 10 januari 2003, was bepaald dat eiseres als afroepkracht in dienst zou treden voor 0 uren per week. In latere brieven waarin verlengingen van het contract werden bevestigd, was niet opgenomen dat eiseres afroepkracht zou zijn. Wel wordt de arbeidsomvang vermeld in een aantal uren per week, doch zonder werktijden.

Over de periode van 1 augustus 2006 tot einde dienstverband bedroeg de overeengekomen arbeidsomvang 12 uur per week. Bij aanvang van ieder schooljaar verdeelde verweerster het schoolvervoer over de chauffeurs. Ook aan eiseres is voor schooljaar 2006/2007 een schoolroute toebedeeld voor het brengen naar en halen van school van kinderen uit de gemeente Tytsjerksteradiel. Daarmee was, globaal, één uur per rit gemoeid. Voorts had zij per maand één keer een weekenddienst en één keer een avonddienst. Daarnaast werd eiseres op wisselende tijdstippen opgeroepen voor andere ritten. Dergelijke ritten werden ofwel de dag ervoor via een rooster kenbaar gemaakt, ofwel op de dag zelf telefonisch aan haar opgedragen. Deze ritten sloten al dan niet aan op het begin of einde van de schoolritten.

Eiseres hield rittenstaten bij waarop zij begin- en eindtijdstippen vermeldde. Daarbij noteerde zij ritten die elkaar opvolgden met een onderbreking van minder dan 15 minuten als één aaneengesloten periode. Was het totaal aantal gereden uren in een maand hoger dan 12 per week, dan betaalde verweerster de meeruren uit. Was het aantal uren minder dan 12 uur per week, dan werd op basis van 12 uur per week afgerekend, de minderuren werden als verlofuren aangemerkt. Eiseres heeft de arbeidsovereenkomst bij brief van 30 januari 2007 opgezegd tegen 1 maart 2007. Verweerster heeft deze opzegging aanvaard, zodat de arbeidsovereenkomst op laatstbedoelde datum is geëindigd.

Vordering achterstallig loon

Eiseres vordert in dit geding achterstallig loon met vakantiebijslag en achterstallige vakantie-uren, vermeerderd met onder meer de wettelijke verhoging als bedoeld in art. 7:625 BW. Zij baseert haar vordering op art. 7:628a BW en is er bij de berekening van de omvang van haar vordering van uitgegaan dat verweerster op grond van laatstgenoemde bepaling voor iedere aaneengesloten periode waarin zij heeft gereden tenminste drie uur loon is verschuldigd.

De kantonrechter heeft de vordering toegewezen tot een bedrag van € 1.068,95 bruto in hoofdsom. Hij heeft aan dat oordeel ten grondslag gelegd, voor zover in cassatie van belang, dat een redelijke uitleg van art. 7:628a BW meebrengt dat eiseres voor haar beschikbaarheid om taxiritten te rijden op de dagen dat zij schoolritten verzorgde, aanspraak kan maken op een vergoeding van drie uur arbeid indien zij op de desbetreffende dag één of meer apart geregistreerde taxiritten heeft gereden en de totaal daarmee gemoeide tijd minder is dan drie uur. Deze beschikbaarheid om taxiritten te rijden moet worden beschouwd als een periode van minder dan drie uur waarin zij arbeid heeft verricht in de zin van art. 7:628a BW.

Uitspraak Hoge Raad

Voor elke keer dat eisers werd opgeroepen moet verweerster minimaal drie uren loon betalen, ook als dit een aantal malen per dag gebeurt. Zelfs als deze periodes van drie uur elkaar overlappen. De Wet Flexibiliteit en Zekerheid bepaald dat je voor elke oproep drie uur betaald moet krijgen, dus ook als je binnen die tijd maar een half uur hebt gewerkt. De Flexwet is bedoeld om mensen met tijdelijke en onzekere contracten te beschermen. De afgelopen jaren is de flexibiliteit doorgeschoten in het voordeel van de werkgever.

Bron: rechtspraak.nl – LJN: BZ2907, Hoge Raad, 12/01670

Komt u er met uw werkgever niet uit? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Met het juridisch advies van Precise and Wise Juristen staat u juridisch sterker in uw recht.