Schadevergoeding bij overkreditering

Schadevergoeding bij overkreditering

HomeSchadevergoeding bij overkreditering

Schadevergoeding bij overkreditering

Het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden heeft in haar arrest van 17 september 2013 geoordeeld dat in het geval een consument een te hoge lening heeft gekregen van de bank, de consument recht heeft op schadevergoeding van de betreffende kredietverstrekker.

Terugbetaling rentetermijnen

In het onderhavige geval moet kredietverstrekker Afab, hierna geïntimeerde, een schadevergoeding betalen aan de betreffende consumenten, hierna appellanten, omdat geïntimeerde volgens de eigen leennorm en de gedragscode van de sector te veel geld heeft uitgeleend aan appellanten. Derhalve oordeelt het gerechtshof in haar arrest dat geïntimeerde de rentetermijnen aan appellanten moet terugbetalen over het bedrag dat boven de norm is verstrekt, namelijk € 8.500,00 in dit geval.

Onvoldoende onderzoek

Het gerechtshof legt aan haar oordeel ten grondslag dat geïntimeerde onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de financiële lasten voor het reeds lopende krediet van appelanten. Geïntimeerde heeft namelijk bij de berekening van de financieringsruimte van appellanten ten onrechte geen rekening gehouden met een op korte termijn voorzienbare forse stijging van rentelasten voor het reeds lopende krediet van appelanten, welke stijging van rentelasten zich in de naaste toekomst zou voordoen.

Afab heeft naar oordeel van het gerechtshof derhalve in strijd gehandeld met haar zorgplicht door niet naar behoren onderzoek te doen naar de financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen van appelanten. Geïntimeerde had moeten weten dat er bij appellant onvoldoende financieringsruimte was, waardoor geïntimeerde de verleende lening dus had moeten ontraden, immers overkreditering is wettelijk verboden ingevolge artikel 4:34 lid 2 Wet Financieel Toezicht.