Uitsluiting van aansprakelijkheid

Uitsluiting van aansprakelijkheid

HomeUitsluiting van aansprakelijkheid

Uitsluiting van aansprakelijkheid

In een zaak tussen een koper en verkoper van een zeiljacht heeft de rechtbank Noord-Nederland op 13 februari 2013 vonnis gewezen en bepaald dat de verkoper van het jacht zich niet kon beroepen op uitsluiting van zijn aansprakelijkheid. In de gegeven omstandigheden kon de verkoper zich redelijkerwijs niet beroepen op uitsluiting van zijn aansprakelijkheid voor schade aan de boegschroef en de kiel van het zeiljacht, nu er door de verkoper van het jacht gebruik was gemaakt van een verkeerd materiaal en een verkeerde constructie voor het maken van de boegschroef en kiel van het jacht.

Feiten

Op 27 augustus 2007 heeft de koper een zeewaardig jacht gekocht van de betreffende verkoper. Het schip heeft als bouwjaar circa 1999. De koopsom van het zeiljacht is voldaan door de voldoening van een geldbedrag en door middel van de overdracht aan de verkoper van een zeiljacht die aan de koper in eigendom toebehoorde.

Nadat partijen de overeenkomst hadden gesloten zijn zij een afzonderlijk exoneratiebeding overeengekomen welke inhield dat zij over en weer geen aanspraken op elkaar maken of kunnen maken, uit het heden of in de toekomst, over welke gebreken dan ook die de schepen zouden kunnen hebben of krijgen. In het voorjaar van 2008 heeft de koper het zeiljacht opgehaald bij de verkoper en in gebruik genomen. In september 2008 heeft de koper echter geconstateerd dat er water in een gedeelte van het ruim van het zeiljacht stond.

Op verzoek van de koper is door Kersten Experts een schaderapport opgemaakt, welk schaderapport vermeldt dat het water in het ruim is veroorzaakt door een lekkage rond de boegschroef en dat sprake is van schade aan de intrekbare boegschroefconstructie door jarenlange inwerking van water en vocht. Derhalve is sprake van een zodanige schade aan de boegschroef dat deze geheel vervangen moet worden, waarvan de vervangingskosten wordem begroot op een bedrag van € 15.000,00. Ook in een aanvullend schaderapport door Expert Watersport bij Garantex B.V. wordt de schadeoorzaak zoals omschreven in het eerdere rapport onderschreven.

In het kader van het schadeonderzoek door Kersten Experts zijn tevens aantastingen aan het plaatmateriaal van de kiel ontdekt, wat is veroorzaakt door langdurige waterinwerking ten gevolge waarvan het plaatmateriaal van de aluminium kiel is doorgeroest, waarvan de reparatiekosten worden begroot op € 17.000,00. De koper heeft de schade bij de verkoper gemeld en gevraagd deze te vergoeden, echter beroept de verkoper zich op het exonatiebeding en wijst derhalve de schade van de hand. Naar aanleiding daarvan heeft de koper vervolgens de rechtbank te Leeuwarden verzocht om een voorlopig deskundigenonderzoek in de zin van artikel 202 Rv te bevelen. Bij beschikking van 23 juli 2009 heeft de rechtbank bevolen dat een deskundigenbericht zal worden uitgebracht.

Beroep op exonatieclausule faalt

In haar uitspraak geeft de rechtbank aan dat zij van oordeel is dat het onderhavige exoneratiebeding buiten toepassing dient te blijven omdat de toepassing ervan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kennelijk onaanvaardbaar is. De door de rechtbank benoemde deskundige is namelijk tot de conclusie gekomen dat sprake is van ernstige en constructieve gebreken aan het zeiljacht, doordat er gebruik is gemaakt van verkeerd materiaal voor de as van de boegschroef, namelijk aluminium, en door het ontbreken van een laag isolatie op het lood in de kiel. Doordat deze gebreken zo ernstig zijn moet de boegschroef worden vervangen en dient de kiel vergaand gerepareerd te worden. Daarnaast heeft de rechtbank meegewogen, mede doordat de verkoper de maker van het zeiljacht is, dat de verkoper als zeer deskundig op het gebied van zeiljachten moet worden beschouwd.

Mededelingsplicht versus onderzoeksplicht

Derhalve had de verkoper mededelingen behoren te doen voorafgaande aan de koop van het zeiljacht over de manier waarop de boegschroef en de kiel waren geconstrueerd en de mogelijke gevolgen daarvan. Echter heeft de verkoper dat evenwel nagelaten. Vast staat aan de andere kant dat de koper geen onderzoek heeft verricht naar mogelijke constructieve gebreken aan de boegschroef en de kiel, echter was dat volgens de rechtbank ook niet mogelijk omdat daartoe destructief onderzoek noodzakelijk was.

Oordeel kantonrechter

De rechtbank bepaalt derhalve in haar vonnis dat het exoneratiebepaling in het licht van de wél geconstateerde gebreken moet worden gezien voor welke gebreken partijen een oplossing hebben gevonden, waarbij partijen, althans de koper, geacht moeten worden niet het oog te hebben gehad op ernstige en constructieve gebreken als de onderhavige. Bedoelde gebreken konden immers in het kader van het destijds uitgevoerde onderzoek niet ontdekt worden.

Bovenstaande in acht nemend hebben partijen naar oordeel van de rechtbank dus met het onderhavige exoneratiebeding dan ook veeleer de bedoeling gehad om ten aanzien van de wel geconstateerde gebreken aan beide schepen finale afspraken te maken en niet zozeer ten aanzien van de onderhavige gebreken aan de boegschroef en de kiel. Heeft u te maken met een wederpartij die zich ten onrechte beroept op een exoneratiebeding en derhalve ontstane schade niet aan u wilt vergoeden? Neem dan contact op met Precise and Wise Juristen voor deskundig juridisch advies.