Uitspraak Rijdende Rechter bindend

Uitspraak Rijdende Rechter bindend

HomeUitspraak Rijdende Rechter bindend

Uitspraak Rijdende Rechter bindend

Op 23 oktober 2013 heeft de rechtbank Amsterdam bepaald dat partijen niet onder de uitspraak van de Rijdende Rechter kunnen uitkomen. De rechtbank overwoog dat het bindend advies in stand blijft omdat naar oordeel van de rechtbank niet is komen vast te staan dat het bindend advies ernstig gebrekkig is gemotiveerd en/of een schending van procesrecht oplevert.

Feiten

Het oorspronkelijke geschil ging over een beweerde wanprestatie ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden door een ondernemer voor de keuken van een consument. Doordat de consument zo ontevreden was over de tot dan toe afgeleverde werkzaamheden heeft zij, terwijl de werkzaamheden dus nog niet volledig waren afgerond, de aannemer zonder aanmaning de toegang tot haar woning ontzegd ten gevolge waarvan de aannemer zijn werkzaamheden niet kon afmaken.

In de onderhavige zaak had mr. Visser, de Rijdende Rechter, vervolgens het woonhuis bezichtigd vergezeld met een deskundige om tot een goed oordeel te kunnen komen ten aanzien van de beweerde gebrekkige werkzaamheden. De deskundige heeft vervolgens mondeling verslag uitgebracht van zijn bevindingen aan de Rijdende Rechter. Hoofdzakelijk op grond van de bevinden van de deskundige en mede op grond van de eigen bevindingen van de Rijdende Rechter, heeft laatst genoemde, nadat partijen tijdens de rechtszitting op de bevindingen konden reageren, geoordeeld dat partijen over en weer niets meer van elkaar hebben te vorderen.

Verzoek tot vernietiging bindend advies

De eigenaar van het huis waar de werkzaamheden waren uitgevoerd was het echter niet eens met de uitspraak van de Rijdende Rechter, omdat laatst genoemde geen rekening zou hebben gehouden met deskundigenrapportages en correspondentie tussen partijen. Ook zou veroorzaakte schade door de betreffende aannemer op een veel te laag bedrag zijn begroot.

Bindend advies blijft in stand

De rechtbank overwoog echter in zijn vonnis dat het bindend advies in stand blijft omdat naar oordeel van de rechtbank niet is vast komen te staan dat het bindend advies ernstig gebrekkig is gemotiveerd en/of bij de totstandkoming van het bindend advies fundamentele beginselen van een behoorlijk procesrecht zijn geschonden. De vordering tot vernietiging van het bindend advies wordt daarmee afgewezen.

Verweer faalt

Het verweer van eiser, dat de motivering van het bindend advies ernstig gebrekkig is, kon de rechtbank derhalve niet volgen. Immers de Rijdende Rechter is mede op basis van een mondeling verslag van een door hem ingeschakelde deskundige tot zijn beslissing gekomen en heeft partijen in de gelegenheid gesteld om op de bevindingen van die deskundige te reageren. Derhalve faalt het verweer van eiser.

Rechtbank toets marginaal

Daarnaast geeft de rechtbank aan dat zij slechts kijkt of de Rijdende Rechter in redelijkheid tot de door hem gegeven beslissing heeft kunnen komen, het bindend advies mag en kan met andere woorden slechts marginaal worden getoetst door de rechtbank.