Wettelijke garantie bij tweedehands auto

Wettelijke garantie bij tweedehands auto

HomeWettelijke garantie bij tweedehands auto

Wettelijke garantie bij tweedehands auto

Als een consument een tweedehands auto koopt kan daar een gebrek aan zitten. Een beroep op de wettelijke garantie slaagt echter niet snel als het gaat om slijtageonderdelen. De rechter zal dan vaak aangeven dat dit bij het normale onderhoud van een auto hoort. De consument mag dus niet verwachten dat hij een auto koopt die op korte termijn geen onderhoud nodig zal hebben. Wel mag de consument verwachten dat de auto de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn. Hiermee wordt vooral gedoeld op de essentiële onderdelen van een auto zoals de motor. Immers zonder goede motor wordt rijden erg lastig. De rechtbank Amsterdam heeft daar op 9 december 2022 een uitspraak over gedaan. De auto voldeed in dat geval ex art. 7:17 lid 2 BW niet aan hetgeen de consument mocht verwachten.

Garantie bij gevaar van verkeersveiligheid

Maar hoe zit het met de wettelijke garantie als het gebrek aan de tweedehands auto de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Hoe zit het als hetzelfde gebrek niet makkelijk was te ontdekken en niet makkelijk kon worden hersteld? Wat is dan de rechtspositie van de consument? De Hoge Raad heeft daarover een arrest (Hoge Raad 15 april 1994, NJ 1995, 614) gewezen Schirmeister/De Heus. De Hoge Raad gaf aan dat de auto niet beantwoordt aan een overeenkomst als het een gebrek heeft dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld en het gebruik van die auto door dat gebrek gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren.

Vergelijkbare zaak

In een zaak die Precise and Wise voor een cliënt aanspande was een vergelijkbaar geval aan de hand. De koper van een tweedehands auto reed als gevolg van een kapotte cilinderkop met haar auto midden op de snelweg met een gevaarlijk lage snelheid. Hiermee ontstond dus werkelijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. De rechtbank Midden-Nederland heeft toen op grond van het arrest Schirmeister/De Heus geoordeeld, mede gezien het feit dat het een gebrek betrof dat niet op eenvoudige wijze kon worden ontdekt en hersteld, dat de auto vanwege dit punt niet beantwoordt aan de overeenkomst.

Non-conformiteit vermoeden niet ontkracht

De rechtbank gaf ook aan dat het defect zich binnen zes maanden (op dit moment is de wettelijke garantie 1 jaar) na aankoop van de auto heeft geopenbaard. Er wordt in dat geval vanuit gegaan dat de auto bij de koop niet voldeed aan de overeenkomst en dus dat de auto het gebrek al had. De verkoper moet dan bewijzen dat de auto wel conform was. Zij gaf aan dat de auto pas 4 jaar en 3 maanden oud was, een kilometerstand van 128.191 had, altijd onderhoud had gehad en ook nog eens APK gekeurd was.

De tegenpartij gaf ook aan dat het gebrek niet aanwezig had kunnen zijn bij de aflevering. Een kapotte cilinderkop kan door een geleidelijk en langduriger proces (slijtage, scheurtjes, lekken van koelvloeistof uit de motor) worden veroorzaakt. Dit leidt dan uiteindelijk tot een oververhitte motor. De rechtbank gaf aan dat het verweer niet was onderbouwd door een verklaring van een ter zake deskundige. Daarnaast gaf de rechtbank aan dat het verweer dusdanig laat was dat zij niet de gelegenheid meer kreeg om alsnog die eventuele onderbouwing te geven. De rechtbank gaf aan dat de tegenpartij er niet in was geslaagd om het vermoeden van art. 7:18 lid 2 te ontkrachten. Voorgaand wetsartikel is overigens opgenomen in art. 7:18a lid 2 BW, waarbij de termijn van 6 maanden is verlengd naar 1 jaar.

Aard van de zaak of de aard van de afwijking

Ook had de tegenpartij onvoldoende aangevoerd dat de aard van de zaak of de aard van de afwijking reden zou geven om van het bewijsvermoeden af te wijken. Bij de aard van de zaak moet worden gedacht aan bijvoorbeeld bederfelijk waar, waarvan hier geen sprake is. Bij de aard van de afwijking kan gedacht worden aan de situatie dat het duidelijk is dat het euvel is ontstaan na de koop door handelingen van de koper, waardoor de auto zelf aanvankelijk niet gebrekkig was, maar is geworden door de koper. Ook daarvan is hier geen sprake.

Advies wettelijke garantie nodig?

Heeft u een tweedehands auto gekocht en voldoet deze niet aan hetgeen u mocht verwachten op grond van de koopovereenkomst, neem dan contact op met ons. Wij staan u graag bij in een dergelijke procedure.