Standaard afbeelding

preciseandwise

Ambtshalve uitschrijving uit BRP onrechtmatig

Ambtshalve uitschrijving uit BRP onrechtmatig
De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht heeft op 4 april 2024 uitspraak gedaan inzake een verzoek van een cliënt van Precise and Wise om een besluit van het college van B&W van de gemeente Zaanstad d.d. 29 december 2023 op te schorten. Het primaire besluit van het college van B&W van de gemeente Zaanstad bepaalde dat registratie van de persoonsgegevens van een cliënt van Precise and Wise in de BRP werd opgeschort door zijn vertrek uit Nederland te registreren waarmee cliënt is uitgeschreven uit de BRP per 6 oktober 2023.

Bij verstek veroordeeld

In een zaak die Precise and Wise aanspande voor een cliënte werd de gedaagde partij bij verstek veroordeeld. Dit houdt in dat de rechter de vordering van de eisende partij heeft toegewezen, terwijl de gedaagde partij verstek laat gaan tijdens de rechtszitting. De rechter zal geen verstekvonnis afgeven op het moment dat de vordering van de eisende partij de rechter ongegrond en/of onrechtmatig voorkomt en/of er niet aan de termijnen is voldaan en/of er niet aan de formaliteiten van de dagvaarding is voldaan.

Ontbinding huurovereenkomst bij structureel te laat betalen

Het aantal mensen met een huurachterstand stijgt de laatste tijd doordat zij zich geconfronteerd zien met allerlei stijgende prijzen. Het laten ontstaan van een huurachterstand of het structureel te laat betalen van de huur is echter niet zonder risico’s. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. In deze zaak stond vast dat de huurders de huur meestal niet betaalden op de eerste dag van de maand. Daarmee was het betalingsgedrag volgens de rechtbank in strijd met artikel 1 van de huurovereenkomst. De huurders betaalden telkens rond de eerste van de maand. Dit kon dus ook een paar dagen later zijn et cetera. De rechtbank vond daarmee dat de huurders tekortgeschoten waren in de nakoming van de huurovereenkomst.

Het herstelrecht van de aannemer

Het herstelrecht van de aannemer
De aannemer heeft bijna altijd het herstelrecht als het afgeleverde werk gebreken bevat. De opdrachtgever dient bij gebreken in het werk de aannemer eerst in de gelegenheid te stellen om het gebrek zelf en op zijn eigen manier te herstellen. Zelfs nadat de eerste herstelpoging niet is geslaagd, dan heeft de aannemer een tweede kans en zelfs een derde kans. Voorgaande volgt uit art. 7:759 lid 1 BW. Daarin is bepaald dat bij gebreken de opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid moet stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. Dit is alleen anders als niet van de opdrachtgever gevergd kan worden dat hij de aannemer nog in de gelegenheid stelt. Dit zal onder meer het geval zijn als de aannemer zeer ondeskundig is en dus geen terzake professioneel is. Er zal in dat geval dus geen redelijke kans bestaan dat hij het werk conform oplevert.

Wettelijke garantie bij tweedehands auto

Wettelijke garantie bij tweedehands auto
Als een consument een tweedehands auto koopt kan daar een gebrek aan zitten. Een beroep op de wettelijke garantie slaagt echter niet snel als het gaat om slijtageonderdelen. De rechter zal dan vaak aangeven dat dit bij het normale onderhoud van een auto hoort. De consument mag dus niet verwachten dat hij een auto koopt die op korte termijn geen onderhoud nodig zal hebben. Wel mag de consument verwachten dat de auto de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn. Hiermee wordt vooral gedoeld op de essentiële onderdelen van een auto zoals de motor. Immers zonder goede motor wordt rijden erg lastig. De rechtbank Amsterdam heeft daar op 9 december 2022 een uitspraak over gedaan. De auto voldeed in dat geval ex art. 7:17 lid 2 BW niet aan hetgeen de consument mocht verwachten.